Specifika operačních programů


Pro profesionální průběh návštěvy odborníků je příjemce nebo externí poradenská firma podílející se na administraci projektu (dále „externí firma“) požádána o zaslání základních podkladů k nastudování. Podklady lze zajistit některými z těchto způsobů:

 • zaslání prostřednictvím e-mailu
 • zaslání na prostor pro přechodné umístění souborů s možností využití k předávání mezi dvěma partnery (např. na www.uschovna.cz, do 300 MB zdarma)
 • zajištění přístupu do informačního systému BENEFIT7+, kde je potřebný souhlas o zpřístupnění informací v režimu „čtení“ ze strany příjemce; tento způsob je možný pouze u některých operačních programů

Způsob zaslání základních dokumentů k nastudování odborníkům domluví zástupce HK ČR přímo s příjemcem/externí poradenskou firmou dle jejich aktuálních možností, množství potřebných podkladů a fáze, ve které se projekt nachází.

Ochrana citlivých údajů v dokumentech je zajištěna prostřednictvím Etického kodexu, Čestného prohlášení a Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti podepsanými ze strany odborníků, kteří se návštěvy zúčastní.

V den plánované návštěvy u příjemce nebo externí firmy je nutné, aby se odborníkům věnoval manažer, který projekt zpracovává, a poskytl odborníkům potřebnou součinnost (zejména zpřístupnění dokumentů a vstup do uzavřených prostor, které s realizací projektu souvisejí).

Seznam dokumentů, které by měly být v den návštěvy v dostupné vzdálenosti (v dojezdové vzdálenosti cca ½ hodiny) pro případnou analýzu, závisí na požadavcích dle jednotlivých operačních programů. Výčet těchto podkladů je uveden níže.

Upozornění:

Dokumenty, které již dříve byly kontrolovány ze strany kontrolních orgánů, nebudou znovu odborníky přezkoumávány. Na místě nebudou zkoumány veškeré podklady k projektu, ale pouze ty, které odborníci dle svých zkušeností a na základě výsledků řízeného rozhovoru identifikují jako nejrizikovější. Výčet níže uvedených dokumentů je pouze indikativní, na místě mohou být vyžádány další podklady.


POŽADAVKY DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

Operační program Životní prostředí (OP ŽP)


Podklady, které je potřeba zaslat ze strany příjemce před konáním návštěvy:
 • žádost o poskytnutí podpory z BENE-FILLu
 • základní část zadávací dokumentaci (bez stavební části)

Podklady, které je nutné mít v dostupné vzdálenosti v den návštěvy odborníků:
 • žádost o poskytnutí podpory z BENE-FILLu
 • dokumentace k výběrovým řízením a službám/dodávkám
 • monitorovací zprávy a žádosti o platbu (vč. všech příloh)
 • další relevantní podklady související s realizací projektu

Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost (OP VK)


Podklady, které je potřeba zaslat ze strany příjemce před konáním návštěvy:
 • žádost o dotaci
 • kopie právního aktu se všemi dodatky
 • poslední schválená monitorovací zpráva

Podklady, které je nutné mít v dostupné vzdálenosti v den návštěvy odborníků:
 • žádost o dotaci (vč. všech příloh)
 • právní akt se všemi dodatky
 • monitorovací zprávy a žádosti o platbu (vč. všech příloh)
 • dokumentace k cílovým skupinám, realizaci klíčových aktivit a plnění monitorovacích indikátorů
 • dokumentace k výběrovým řízením a službám/dodávkám
 • účetní doklady
 • další relevantní podklady související s realizací projektu

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)


Podklady, které je potřeba zaslat ze strany příjemce před konáním návštěvy:
 • žádost o dotaci
 • kopie právního aktu se všemi dodatky
 • poslední schválená monitorovací zpráva

Podklady, které je nutné mít v dostupné vzdálenosti v den návštěvy odborníků:
 • žádost o dotaci (vč. všech příloh)
 • právní akt se všemi dodatky
 • monitorovací zprávy a žádosti o platbu (vč. všech příloh)
 • dokumentace k cílovým skupinám, realizaci klíčových aktivit a plnění monitorovacích indikátorů
 • dokumentace k výběrovým řízením a službám/dodávkám
 • účetní doklady
 • další relevantní podklady související s realizací projektu

Integrovaný operační program (IOP) a regionální operační programy (ROP)


Podklady k nastudování odborníkům před konáním návštěvy:
 • žádost z informačního systému BENEFIT7+

Podklady, které je nutné mít v dostupné vzdálenosti v den návštěvy odborníků:
 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o financování včetně dodatků
 • oznámení o změnách a stanoviska řídícího orgánu/zprostředkujícího subjektu (dále „ŘO/ZS“) k těmto oznámením
 • kompletní dokumentace výběrových řízení (dále VŘ) a záznamy z kontrol těchto VŘ ze strany ŘO/ZS a dalších subjektů