Příklady poskytnuté pomoci


IOP, oblast intervence 2.1, rozvoj služeb eGovernmentu, příjemce: kraj:

Zjištění: V době inspekční návštěvy byl projekt ve fázi realizace, do samotného ukončení projektu zbývalo cca 5 měsíců. Inspekční skupina zjistila, že příjemce si není vědom definic monitorovacích indikátorů, které má naplňovat. Poté, co byl příjemce s definicí těchto indikátorů ze strany odborníků seznámen, vyšlo najevo, že příjemce neví, jak by naplňování indikátorů mělo v jeho konkrétním případě vypadat a jak bylo původně při psaní projektové žádosti zamýšleno. Tím pádem ani nebylo jasné, zda je příjemce schopen hodnoty indikátorů stanovené v právním aktu naplnit.

Řešení: Inspekční skupina příjemci doporučila kontaktovat přímo pracovníky odboru informatiky, kteří za danou problematiku věcně odpovídají a důkladně s nimi probrat jednotlivé termíny obsažené v definici indikátorů s aplikací na tento konkrétní projekt a ověřit si tak reálnost jejich naplnění. V případě hrozícího nenaplnění indikátoru bylo příjemci doporučeno buď zvýšit intenzitu práce vedoucí k jeho naplnění, popř. požádat poskytovatele dotace před ukončením realizace o snížení výše indikátoru.

IOP, oblast intervence 3.1, aktivita: sociální podnikání, příjemce: malá s.r.o.:

Zjištění: V době konání inspekční návštěvy příjemce zpracovával doplnění Žádosti o platbu, kterou mu Centrum pro regionální rozvoj (CRR) vrátilo k přepracování a doplnění. E-mail s požadavky na doplnění byl v rozsahu cca 2 stran formátu A4. Příjemce nebyl schopen tyto požadavky sám obstarat, a to z toho důvodu, že nevěděl, jak přesně mají vypadat dokumenty, které jsou po něm požadovány.

Řešení: Inspekční skupina příjemce poučila, jaká má být správná forma jednotlivých dokumentů a zkontrolovala také ty, které měl příjemce už připraveny. Tím byla jednak zkrácena doba přípravy podkladů ze strany příjemce, jednak CRR již nemuselo opětovně příjemce žádat o doplnění, a tím byla zkrácena i doba administrace Žádosti o platbu ze strany CRR.

ROP SZ, oblast podpory 2.1 - Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, příjemce: město

Zjištění: Hloubková část inspekční návštěvy byla zaměřena na fázi udržitelnosti. Příjemce v rámci řízeného rozhovoru inspekční skupině sdělil, že příležitostně pronajímá plochu revitalizovaného náměstí stánkařům, z čehož mu plynou příjmy, a obrátil se na inspekční skupinu s dotazem, jakým způsobem by měl tyto příjmy v rámci projektu řešit a jak by je měl vykazovat.

Řešení: Příjemci byl jeho dotaz v rámci poskytnuté metodické pomoci zodpovězen a sledování a vykazování příjmů u tohoto konkrétního projektu bylo také zkonzultováno s poskytovatelem dotace. V době konání inspekční návštěvy příjemce navíc připravoval monitorovací zprávu o udržitelnosti a inspekční skupina mu pomohla s jejím vyplněním v systému Benefit7.

ROP JZ, oblast podpory 2.4 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství, příjemce: škola

Zjištění: Inspekční skupina z projektové žádosti zjistila, že do projektu je zapojen i partner. V průběhu návštěvy během řízeného rozhovoru však inspekční tým zjistil, že toto partnerství příjemce vůči poskytovali dotace nijak nedokladuje.

Řešení:Příjemce byl proto odborníky vyzván a poučen, aby v předstihu zřídil nápravu.

Zjištění: Příjemce se na inspekční skupinu dále obrátil s tím, že si neví rady s označením movitých věcí pořízených v rámci projektu. Mnoho z nich bylo totiž natolik specifických, že na ně nebylo možné použít běžné označení prostřednictvím samolepek.

Řešení:Inspekční skupina po konzultaci problému s poskytovatelem dotace navrhla příjemci vhodné řešení.

IOP, oblast intervence 3.1 – aktivita: investiční podpora příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit/komunit, příjemce: město

Zjištění: Příjemce ukončil realizaci projektu a v době konání inspekční návštěvy připravoval závěrečnou Žádost o platbu a Monitorovací zprávu. V právním aktu byl uveden i parametr „Kapacita sociálních služeb a aktivit“, který se naplňuje po ukončení realizace a jeho naplňování je pro příjemce závazné. Příjemce však neporozuměl vysvětlení uvedenému v Příručce pro žadatele (PPŽP) a nevěděl, na kolik % musí výše uvedený parametr průběžně naplňovat a jak by měl jeho naplňování poskytovateli dotace prokazovat v případě anonymně poskytovaných sociálních služeb.

Řešení: Inspekční skupina příjemci blíže vysvětlila text uvedený v PPŽP a konzultací s poskytovatelem dotace zjistila, jak je možno naplňování výše uvedeného parametru prokazovat u tohoto konkrétního projektu. Kromě toho byla v rámci inspekční návštěvy provedena supervize připravované Monitorovací zprávy a jejích příloh a inspekční skupina pomohla příjemci se zpracováním příloh, se kterými si nevěděl rady.

IOP, oblast intervence 3.3 – aktivita: podpora (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanosti, příjemce: organizační složka státu v oblasti služeb zaměstnanosti

Zjištění: Inspekční skupina na základě řízeného rozhovoru zjistila, že příjemce není plně obeznámen s vedením účetnictvím dle pravidel Operačního programu, nemá ve skartačním řádu ošetřenu archivaci dokumentů k projektům IOP a zcela se neorientuje ve významu jednotlivých časových termínů uvedených v právním aktu.

Řešení: Inspekční skupina příjemci blíže vysvětlila jeho povinnosti související s účetnictvím a povinnosti vztahující se k archivaci a provedla konzultaci termínů uvedených v právním aktu s poskytovatelem dotace. Díky inspekční návštěvě a následné metodické pomoci se podařilo předejít případným sankcím ze strany poskytovatele dotace.

ROP JZ, oblast podpory 3.1 - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, příjemce: občanské sdružení

Zjištění: Inspekční skupina na základě řízeného rozhovoru zjistila, že příjemce si není vůbec vědom své povinnosti pojistit veškeré pojistitelné výstupy projektu (povinnost uvedená přímo v právním aktu). Navíc bylo zjištěno, že příjemce si není vědom forem naplňování publicity, ke kterým se zavázal v rámci projektové žádosti. Domníval se, že pro naplnění povinné publicity bude stačit billboard, který byl v místě projektu umístěný v průběhu realizace, a pamětní deska po ukončení realizace.

Řešení: Inspekční skupina příjemce upozornila, že je pro něj povinná i veškerá publicita uvedená v projektové žádosti. Díky inspekční návštěvě a následné metodické pomoci se podařilo předejít případným sankcím ze strany poskytovatele dotace.